Labels

Goed Gedrukt verkiest te werken met leveranciers en merken die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen én dit kunnen aantonen dankzij meerdere certificaten. Maar wat betekenen al deze labels nu eigenlijk?! Lees er hier alles over!

 

Neutral®


EU Ecolabel

► Duurzame producten

► Inperking van milieubelasting

► Onder toeziend oog van een onafhankelijke instantie

► Strenge testprocedure


Het EU Eurolabel wordt toegewezen aan duurzame en degelijke producten waarbij er tijdens het productieproces rekening gehouden wordt met de volledige levenscyclus van een product. Vanaf het winnen van de grondstoffen tot het moment dat het product als afval wordt weggegooid, wordt het milieu zo minimaal mogelijk belast. Omdat de milieucriteria streng gedefinieerd en regelmatig herzien worden, kan slechts 10 à 20 % van de producten op de markt een EU Ecolabel behalen. Het zijn dus kortom alleen de producten met de hoogste milieuvriendelijke standaarden die een EU Ecolabel ontvangen. Neutral® beperkt de impact op het milieu wat hun grondstoffen, energie- en waterverbruik, toevoeging van schadelijke stoffen, afval en verpakking betreft.

 

GOTS Label

► 100% biologische grondstof, kleding en textiel

► Verplicht duurzaamheidsplan

► Sociaal verantwoordelijke arbeidsomstandigheden binnen de textielverwerking

► Kwaliteitsvereisten voor krimpbestendigheid en kleurvastheid


Het GOTS-label is een internationaal label voor biologische textiel en werd verankerd in de Europese wetgeving. Bij producten met dit label verloopt de productie op een milieuvriendelijke wijze en worden ook sociaal verantwoordelijke methoden gegarandeerd. Onafhankelijke controlemechanismen inspecteren in welke mate bedrijven de opgelegde standaarden naleven.

De hoofdfocus van het GOTS-label wordt gelegd op milieuvriendelijke methoden. De textielvezels zijn afkomstig uit biologische landbouw en de productie gebeurt zonder kankerverwekkende en schadelijke stoffen. Aan de hand van een verplicht duurzaamheidsplan wordt de aandacht gevestigd op waterzuivering, energieverbruik en afvalbeheer. Het eindproduct mag geen sporen bevatten van pesticiden of zware metalen. Ook genetische gemodificeerde organismen zijn uit den boze.

 

Om de kwaliteit van het product te garanderen werden er maatstaven opgesteld op basis van de ISO- normen (International Standards Organisation). De producten met een GOTS-label hebben een opgelegde krimpbestendigheid en kleurvastheid.

 

Het sociale luik van het GOTS-label bestaat onder meer uit sociale criteria die binnen de textielverwerkingssector toegepast moeten worden. Zo hanteert Neutral® arbeidsmaatregelen zoals een minimumloon, een verbod op kinderarbeid en een recht op veilige en hygiënische werkomstandigheden.
 

Fairtrade Label

► Label voor eerlijke handel

► Degelijke arbeidsvoorwaarden en verloning

► Duurzame productie, goed voor mens en milieu


De organisatie Fairtrade wil boeren en arbeiders over de hele wereld een menswaardig inkomen en degelijke werkomstandigheden garanderen. De focus wordt daarbij gelegd op een duurzame productie, goed voor mens en milieu. Elk product met het Fairtrade-label voldoet aan duidelijke sociale, ecologische en economische standaarden, opgesteld door de Fairtrade International. Zo wordt er gewerkt met een vaste minimumprijs en een Fairtrade premie om de kwaliteit, infrastructuur en productiviteit te verbeteren. Met het Fairtrade label draagt Neutral® bij tot een gezonde en evenwichtige handelsketen.
 

SA8000

► Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen

► Ethische omgang met werknemers


De SA8000-norm werd in 1989 opgesteld door de Social Accountability International (SAI) en is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De SA8000-norm wordt beschouwd als één van de meest gangbare normen binnen de bedrijfswereld, omdat deze kan toegepast worden op elke sector.

Om een SA8000-label te kunnen bemachtigen, werd Neutral® getest op acht verschillende domeinen: dwangarbeid en kinderarbeid, gezondheid en veiligheid op het werk, vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen, discriminatie, disciplinaire praktijken, werktijden, beloning en managementsystemen.
 

Neutral Responsibility Label

► Hernieuwbare energie

► Een schonere leefomgeving

► Geen verspilling, maar delen van energie


Hernieuwbare energie vormt het fundament van de Neutral®-productie. Zo draagt Neutral® bij tot een beter leefmilieu en gaat het de strijd aan tegen klimaatverandering. Een overvloed aan energie wordt verdeeld over lokale netwerken.


OEKO-TEX Label

► Textiel zonder schadelijke stoffen

► Duurzame productiemethoden


OEKO-TEX is een internationale vereniging van onafhankelijke onderzoeks- en testinstituten die zich engageert voor een hogere productveiligheid en duurzaamheid in de textielindustrie. Met het OEKO-TEX- label wordt gegarandeerd dat het textiel vrij is van schadelijke stoffen die een eventueel gevaar kunnen vormen voor de gezondheid van de mens.

 

Bekijk hier de collectie!

 

 

SOL'S Europe


Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) is een onafhankelijke, non-profit organisatie die samenwerkt met bedrijven en fabrieken om de arbeidsomstandigheden voor werknemers in de textielindustrie te verbeteren. De gedragscode van de FWF is gebaseerd op de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Verenigde Naties. 

Met de aanname van de gedragscode van de Fair Wear Foundation verbindt SOL'S zich aan het verbeteren van sociale normen (het invoeren van concrete verbeteringen in arbeidsomstandigheden in samenwerking met de kledingfabrikanten), op basis van een actieplan met de (jaarlijkse) goedkeuring van de FWF. 

 

Sustainable Apparel Coalition

In 2015 heeft is SOL'S toegetreden tot de Sustainable Apparel Coalition (SAC). Alle leden van deze coalitie delen een gemeenschappelijke visie op duurzame ontwikkeling en het gezamenlijk creëren van instrumenten om milieuprestaties te meten op productielocaties. Daarom spant SOL'S zich in om toezicht te houden op de consumptie van water en energie en op het afvalbeheer, om zo de impact op het milieu te verminderen. 

 

ISO 90001: 2015-Certificering 

In 2017 is voor SOL'S de ISO 9001-certificering Kwaliteitsmanagement verlengd volgens de eisen uit de versie 2015, die strenger is dan de vorige versie. Door de procesgerichte benadering wordt elke schakel van hun kwaliteitsmanagernentssysteem gemonitord, zodat hun producten, diensten en de hulpmiddelen die ze daarvoor gebruiken continu aansluiten bij SOL'S' doelstellingen, de eisen van hun klanten en de eisen van de geldende wet- en regelgeving. 

 

ISO 50001: 2011-Certificering 

In mei 2017 heeft SOL'S de certificering behaald volgens de eisen van ISO 50001: 2011 Energiemagement. Deze certificering is bereikt dankzij de beheersing van de directe energie in het hoofdkantoor in Parijs, de invoering van procedures voor recycling (indirecte energie), maar ook door acties in hun invloedskringen en door te kiezen voor leveranciers en dienstverleners die dezelfde werkwijze hanteren.

 

Een SOL'S product kopen is: 

► De ngo's helpen de honger te bestrijden

► De emancipatie en de rechten van vrouwen in Bangladesh verbeteren

► De humane waarden verdedigen

► Op krachtige en duidelijke wijze deelnemen aan liefdadigheidswerk

► Met SOL'S de behandelingen in een ziekenhuis financieren

► Kinderen beschermen tegen arbeid door de minimumleeftijd na te leven

► Het recycleren van het afvalwater van de verfbaden verbeteren en financieren

► Een beleid voor duurzame ontwikkeling bevorderen

 

Bekijk hier de collectie!